Sunday, February 10, 2008

0708 Nate Kolbe u Beogradu

U ulozi gostujućeg kritičara Nate Kolbe je prisustvovao prezenetaciji radova na kraju zimskog semestra, a narednog dana je u svečanoj sali Arhitektonskog Fakulteta govorio o školskom sistemu Arhitektonske Asocijacije u Londonu i sprezi izmedju svog akademskog i praktičnog rada. U okviru teme ‘materijal i površina’ on je pokazao primere studentskih radova i sopstvenih projekata.


Nate Kolbe je Unit Master na Arhitektonskoj Asocijaciji u Londonu. Radi kao arhitekta u Londonu i osnivač je studija Superfusionlab. U projekte na kojima je radio tokom proteklih godina ubrajaju se i paviljon za Louis Vuitton u Tokiju, nekoliko rezidencijalnih projekata u Londonu, i TV toranj u Guangzhou.
www.superfusionlab.com
www.aaschool.ac.uk

0708 [P] kraj zimskog semestra

Finalnom prezentacijom studentskih radova okončan je zimski semestar. Projektni zadatak odnosio se na lokaciju glavne želzničke stanice u Beogradu i njenu okolinu. Postojeća infrastruktura na terenu sugeriše izrazito linearni sistem organizacije prostora i alternativne mogućnosti transformacije gradskog tkiva. Prema Generalnom ubranistickom planu Beograda 2021, na ovom potezu nije predvidjen razvoj stambenog tkiva već je sugerisano stvaranje isključivo komercijalne zone. Otvoreno je pitanje koegzistncije različitih namena i potencijala prostorne organizacije koja mozda ima prednosti u odnosu na tradicionalnu blokovsku strukturu grada........
Saturday, February 2, 2008

0708 [P] KA

Osnovne parametre generisanja forme predsravljaju vizure, volumetrija i kretanje na odabranoj teritoriji. Varijacije,dobijene preklapanjem ovih sistema, su podvrgnute modifikaciji iz koje je dobijen najadekvatniji oblik. Organizacija unutrasnjeg prostora u potpunosti korespondira dobijenom mehanizmu, pa se kao takva ona manifestuje kako spolja tako i unutra. Javni prostor (park) usmerava posetioce ka primarnim tackama (vizure+kretanje+namena) ali u isto vreme (sa smenom etaza) njegov stepen javnosti opada.


Friday, February 1, 2008

0708 [P] IV

Kao dizajn alat koristi se software koji je programiran da rasterecuje guzhvu na kritichnim mestima sa velikim intenzitetom saobracajnog protoka. Kontrolishuci kontekstualne parametre (raspored tachaka na lokaciji: access points, local points of intensification, exit points/ hijerarhija tachaka/ odnos povrshina) generisan je optimalan raspored komunikacionih kanala koji se zatim razmeshta u vishe nivoa. Kao rezultat nastaje konvergencija vishe istodobnih, medjusobno povezanih slojeva gde komunikaciona mrezha postaje glavni artikulator prostora. Ona ogradjuje i definishe povrshine chijim se preklapanjem formiraju objekti, javne povrshine i praznine. Uspostavljena je kontinualna urbana mrezha shto je omogucilo vertikalno i horizontalno preplitanje infrastrukturnih tokova i vishenamenskih objekata (trgovina/zabava/usluge/poslovanje).


0708 [P] MC

Rad predstavlja istraživanje geometrije. Ideja je da se formira samoorganizovani sistem koji u sebi sadrži određene parametre i trpi promene među tim parametrima direktno kroz geometriju prostora. Cilj je da se kroz niz odluka identifikuju ti parametri , nađe njihova međusobna zavisnost
i geometrija koju zahtevaju. Fraktalnim deformacijama polja mreže kontrolisana je poroznost, kvadratura javnih površina i parcela. Gradacijom ovih parametara i njihovom translacijom u druge ekonomske i ekološke parametre stvorena je programska diferencijaciija koja se tumači kroz geometriju prostora.

0708 [P] SK nivoi privatnosti

Osnovna ideja projekta podrazumeva strukturu, iznad perona zeleznicke stanice, koja deluje na perone, kao nastresnica, dok svojim sadrzajima opsluzuje, kako korisnike perona, tako i korisnike, koji dolaze namenski u objekat. Osnovni dijagramski layer formiran je definisanjem zona privatnosti, na nivou perona. Generisa forme podrazumeva primenu arhitektonskih imputa, na primarnom layer - u, eksperimentisanje sa posledicama primene imputa, kao i analizu uticaja generisane forme, na prostor perona. Krov objekta, kao kljucni javni prostor, orijentisan je, svojom programskom postavkom, ka neposrednom okruzenju, tojest, ka centrima okupljanja korisnika.

0708 [P] TL linijski sistem

Primarnu strukturu čine linijske formacije koje imaju neprekinuti kontinuitet:
- podizanjem i spuštanjem formiraju slobodno otvoreno i izgrađeno tkivo koje predstavlja dinamično povezivanje i prožimanje reke i obale, pri čemu generiše nove tokove i afirmiše čitavo područje;
- izdizanjem linijske strukture u vertikalu formiraju se stambene grupacije u kojima se socijalna povezanost korisnika poboljšava uvođenjem javnih funkcija (zajedničkih prostora) po vertikali, njihovim razgranatim sistemom rasporeda i promenom stepena javnosti (odnosno br. stambenih jedinica koje opslužuju).
Dobijeni linijski sistem otvara puno mogućnosti i može biti potpuno kontrolisan shodno programskim zahtevima, linijska struktura se može samo udvajati po horizontali–varijanta 01 ili samo podizati u vertikale-varijanta 05, pri čemu odnos privatno–javno, izgrađeno–neizgrađeno
varira.